Thứ ba, Ngày: 23/07/2024

THỐNG KÊ TRUY CẬP

2.368.987

48.789

I. Chức năng

Trung tâm Thông tin -Thư viện là đơn vị hành chính thuộc Trường, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện việc khai thác, cung cấp các nguồn thông tin phục vụ các hoạt động của Nhà trường; chủ trì xây dựng và quản lý khai thác vốn tư liệu văn hoá, khoa học kỹ thuật của thư viện phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên; quản lý điều hành Website của Trường phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ

1. Tham mưu cho Nhà trường và chủ trì xây dựng chiến lược phát triển thư viện và hệ thống thông tin phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của Nhà trường;

2. Lập kế hoạch toàn diện xây dựng và phát triển Thông tin - Thư viện theo yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường; Quy chế làm việc Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

3. Tổ chức việc khai thác, giới thiệu, cung cấp các nguồn thông tin, tư liệu văn hoá, khoa học kỹ thuật phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học; tổ chức việc biên tập, đăng tải các thông tin hoạt động của Trường để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về Trường;

4. Thường xuyên bổ sung đủ số lượng, chủng loại giáo trình, tài liệu, sách báo, tạp chí đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường;

5. Xử lý các ấn phẩm bao gồm công tác khai thác, làm thủ tục đăng ký, đóng dấu sở hữu, thực hiện thủ tục lưu hành, thông tin thư mục kịp thời cho công tác phục vụ; kiểm tra đề nghị cho thanh lý các ấn phẩm không còn giá trị sử dụng;

6. Thực hiện việc trao đổi hợp tác với liên hiệp thư viện các trường đại học về

chuyên môn nghiệp vụ, thông tin, tư liệu...;

7. Tổ chức phòng đọc, phòng nghiên cứu tư liệu khoa học, tổ chức tốt việc cho

mượn và đọc sách;

8. Sưu tầm khai thác và phục vụ bạn đọc những tài liệu khoa học kỹ thuật cần thiết; lưu trữ và tổ chức phổ biến các công trình nghiên cứu khoa học, các phát minh, sáng chế, luận án khoa học;

9. Tổ chức giới thiệu sách mới; hướng dẫn bạn đọc cách khai thác và sử dụng sách,

tài liệu ở thư viện...;

10. Tổ chức bảo quản các ấn phẩm và trang thiết bị được trang cấp; tu sửa phục hồi sách, tài liệu; thực hiện việc in ấn nhân bản tài liệu phục vụ nhu cầu hoạt động của Trường theo quy định;

11. Lập kế hoạch cho việc nâng cấp phát triển thư viện và xây dựng thư viện điện tử của Nhà trường;

12. Quản trị Website của Trường; Phụ trách và quản lý hệ thống mạng thông tin đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong Nhà trường Trường.

13. Trung tâm Thông tin – Thư viện là thư ký Ban biên tập Website Trường và chịu trách nhiệm viết tin, bài phản ánh các hoạt động chung của Trường;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.