Chủ nhật, Ngày: 25/09/2022

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1.100.481

43.586

NGUYỄN MẠNH DŨNG - TRƯỞNG TRUNG TÂM

Điện thoại: 0238.3849264

Email: dungmanhktv@gmail.com

Nhiệm vụ: Tham  mưu cho Hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện, tổ chức điều phối hệ thống thông tin - thư viện . Điều hành công việc chung của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ: Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, an ninh nội bộ; Công tác xây dựng Đảng; Chuyên môn, nghiệp vụ thư viện; Trang web của Trường; Công việc phải xử lý hàng ngày; Xử lý các công việc liên quan đến công tác thông tin thư viện ; Làm các loại báo cáo của đơn vị; Thông tin tuyên truyền cấp Trường; Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; Công tác thanh tra, kiểm tra; Trực tiếp công tác bổ sung tài liệu.  

Phan Thị Thành

Công tác bạn đọc

Cao Thị Hằng

Công tác Bạn đọc

Lương Thị Ngọc Lê

Phòng đọc Điện tử, Cấp thẻ bạn đọc

Lê Thị Bích Hảo

Công tác Xử lý Thông tin

Lê Thị Duyên

Công tác Xử lý Thông tin

Nguyễn Ngọc Hồi

Công tác Bạn đọc, Viết tin Website và Hành chính

Hồ Thị Mến

Công tác Bạn đọc, Xử lý Thông tin, Tìm tin theo yêu cầu

Nguyễn Sỹ Khánh

Công tác Quản trị mạng, Công nghệ Thư viện

Nguyễn Thị Giang

Công tác Bạn đọc mượn sách về nhà; Hướng dẫn tra cứu tài liệu